Arhiva

UDK: 725/728.004.68:550.34
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Prikaz mogućih postupaka obnove zgrada nakon potresa

Venera Vukašinović

Sažetak

U članku je prikazan pregled nekoliko mogućih postupaka za obnovu u potresu oštećenih zgrada. Polazeći od ciljeva obnove zgrada opisano je nekoliko prikladnih načina njihova ojačanja koji zadovoljavaju konstruktorske zahtjeve kojima se osigurava stabilnost građevine. Istaknuto je da odabir načina obnove ovisi o karakteristikama građevina i njihove namjene, pri čemu valja voditi računa i o raspoloživim sredstvima. Preporuka je da rješavanju toga problema treba pozorno pristupiti.

Ključne riječi
potres, oštećenja od potresa, obnova zgrada, način obnove zgrada, stabilnost, zgrada, građevine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vukašinović, V.: Prikaz mogućih postupaka obnove zgrada nakon potresa, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 10

ILI:

Vukašinović, V. (2007). Prikaz mogućih postupaka obnove zgrada nakon potresa, GRAĐEVINAR, 59 (10)
Autori:

Venera Vukašinović
Energoinvest d.d.
Sektor za hidrotehniku, konstrukcije i arhitekturu