Arhiva

UDK: 624.074.1001.42:536.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Djelovanje temperature u mostovima sandučastog poprečnog presjeka

Željka Radovanović, Mladen Ulićević

Sažetak

Prikazani su rezultati vlastitih istraživanja djelovanja temperaturnih promjena na konstrukciju mostova sandučastih poprečnih presjeka. Opisano je ispitivanje provedeno na pješačkom mostu u Podgorici. Primjenom metode regresijske analize postavljeni su matematički odnosi i određene jednadžbe ovisnosti srednjih temperatura u betonskoj konstrukciji o temperaturama okolišnog zraka u hladu. Jednadžbe su uspoređene s jednadžbama drugih autora, a također i s krivuljom iz Eurokoda 1.

Ključne riječi
most, armirani beton, djelovanje temperature, pješački most u Podgorici, Eurokod 1, sandučasti poprečni presjek

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radovanović, Ž., Ulićević, M.: Djelovanje temperature u mostovima sandučastog poprečnog presjeka, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 2

ILI:

Radovanović, Ž., Ulićević, M. (2008). Djelovanje temperature u mostovima sandučastog poprečnog presjeka, GRAĐEVINAR, 60 (2)
Autori:

Željka Radovanović
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet
Ulicevic Mladen
Mladen Ulićević
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet