Arhiva

UDK: 624.94:624.078.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Otpornost pojasnog kutnika kod vijčanih čeličnih priključaka

Davor Skejić, Darko Dujmović, Anka Javora

Sažetak

U radu se daje prikaz postojećih modela procjene otpornosti gornjeg pojasnog kutnika kod vijčanih priključaka nosač-stup opterećenih momentom savijanja. Rezultati provednih parametarskih analiza upućuju na značajne razlike u procjeni otpornosti prema postojećim modelima. Praktični doprinos ovog rada je upoznavanje inženjera - projektanata sa ovim tipom priključka, koji, ukoliko je smisleno projektiran, omogućuje razvijanje poželjnog duktilnog ponašanja čelične konstrukcije.

Ključne riječi
vijčani čelični priključak, kontaktna sila, modeli procjene otpornosti, parametarska analiza, pojasni kutnik

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skejić, D., Dujmović, D., Javora, A.: Otpornost pojasnog kutnika kod vijčanih čeličnih priključaka, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 3

ILI:

Skejić, D., Dujmović, D., Javora, A. (2008). Otpornost pojasnog kutnika kod vijčanih čeličnih priključaka, GRAĐEVINAR, 60 (3)
Autori:
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Anka Javora WEB
Anka Javora
Ministarsvo graditeljstva i prostornoga uređenja