Arhiva

UDK: 627.13.001.4:627.82
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Krivulje trajanja protoka

Ranko Žugaj, Željko Andreić, Krešimir Pavlić, Lidija Fuštar

Sažetak

Opisane su krivulje trajanja protoka i način njihova određivanja kada u razmatranom profilu vodotoka nema dovoljno podataka. Karakteristični oblici krivulja uspoređeni su na primjeru profila zahvata odabranih prototipova budućih malih hidroelektrana. Postupak definiranja krivulje trajanja protoka za profil na vodotoku u kojem nema dovoljno podataka prikazan je na krškom dijelu sliva Kupe. Za obrasli i goli krš razmatran je utjecaj podzemnih retencija na slivovima Kupe i Cetine.

Ključne riječi
krivulja trajanja protoka, profil vodotoka, mala hidroelektrana, podzemna retencija, sliv Kupe, protok, sliv Cetine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Žugaj, R., Andreić, Ž., Pavlić, K., Fuštar, L.: Krivulje trajanja protoka, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 12

ILI:

Žugaj, R., Andreić, Ž., Pavlić, K., Fuštar, L. (2011). Krivulje trajanja protoka, GRAĐEVINAR, 63 (12)
Autori:

Ranko Žugaj
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Željko Andreić
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Krešimir Pavlić
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Lidija Fuštar