Arhiva

UDK: 69.008.001.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Mjerenje uspjeha projekata Javno privatnog partnerstva

Danijel Kušljić, Saša Marenjak

Sažetak

Prikazane su dosadašnje znanstvene spoznaje o mjerenju uspjeha projekata Javno privatnog partnerstva i najvažnije karakteristike Privatne financijske inicijative (PFI) s analizom dosadašnjeg mjerenja uspjeha tih projekata. Predložene su najvažnije dimenzije uspjeha PFI-a za naručitelja i njihov opis prema odgovarajućim kriterijima. Prikazan je primjer modeliranja jednog kriterija za primjenu u ocjeni uspjeha PFI projekta i njegova empirijska primjena na dva PFI projekta u RH.

Ključne riječi
Javno privatno partnerstvo (JPP), Privatna financijska inicijativa (PFI), uspjeh projekta, dimenzije uspjeha, kriteriji, projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kušljić, D., Marenjak, S.: Mjerenje uspjeha projekata Javno privatnog partnerstva, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 12

ILI:

Kušljić, D., Marenjak, S. (2011). Mjerenje uspjeha projekata Javno privatnog partnerstva, GRAĐEVINAR, 63 (12)
Autori:

Danijel Kušljić
ITVZ Projekt d.o.o.
Sasa Marenjak WEB
Saša Marenjak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek