Arhiva

UDK: 627.235.002
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Prelijevanje nasipnih lukobrana slučajnim valovima

Živko Vuković, Marko Pršić, Pejo Brica

Sažetak

Prikazani su analitički modeli prelijevanja lukobrana slučajnim valovima s detaljnijom analizom Owenova modela i modela Hedgesa i Reisove. Prema ovim su modelima izvedeni izrazi za visinu krune lukobrana u funkciji dopuštenog prelijevanja, parametara lukobrana i valne klime. Pokazano je da razlike prema ovim modelima nastaju zato što se Owenovim modelom ne da odrediti nulto prelijevanje ako je visina krune veća od valnog uspinjanja, što je zadovoljeno u modelu Hedgesa i Reisove.

Ključne riječi
model Hedgesa i Reisove, visina krune, jadranski valni spektar, nasipni lukobran, prelijevanje slučajnim valovima, Owenov model

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vuković, Ž., Pršić, M., Brica, P.: Prelijevanje nasipnih lukobrana slučajnim valovima, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 5

ILI:

Vuković, Ž., Pršić, M., Brica, P. (2000). Prelijevanje nasipnih lukobrana slučajnim valovima, GRAĐEVINAR, 52 (5)
Autori:
Vukovic Zivko
Živko Vuković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Marko Pršić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Pejo Brica
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet