Arhiva

UDK: 69.009.182:699.83
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Podloge za nove hrvatske norme za opterećenje vjetrom

Bernardin Peroš, Ivica Boko, Tihomir Šimunović, David Kuzmanić

Sažetak

U radu su prikazana terenska istraživanja režima strujanja vjetra na temelju profilnih mjerenja na lokacijama Splita i Dubrovnika u cilju definiranja nacionalnog dodatka za novu hrvatsku normu o opterećenju vjetrom. Rezultati istraživanja su potvrdili potrebu modificiranja vrijednosti koeficijenta izloženosti vjetru ce(z) za obalno područje u odnosu na europsku normu. Osim hrapavosti i orografije terena uzeti su u obzir i učinci nadmorske visine i turbulentnog strujanja vjetra.

Ključne riječi
opterećenje vjetrom, eurokod, nacionalni dodatak, konstrukcija, pouzdanost, hrvatske norme

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Peroš, B., Boko, I., Šimunović, T., Kuzmanić, D.: Podloge za nove hrvatske norme za opterećenje vjetrom, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 4

ILI:

Peroš, B., Boko, I., Šimunović, T., Kuzmanić, D. (2008). Podloge za nove hrvatske norme za opterećenje vjetrom, GRAĐEVINAR, 60 (4)
Autori:
Peros Bernadin
Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Tihomir Šimunović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

David Kuzmanić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije