Arhiva

UDK: 624.044+624.92:699.81

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numerički model ponašanja konstrukcija uslijed požara

Alen Harapin, Ivica Boko, Neno Torić

Sažetak

U radu je prikazan numerički model i razvijeni računalni program za predviđanje ponašanja konstrukcija uslijed djelovanja požara. Nelinearni numerički postupak provodi se u zadanim vremenskim inkrementima, pri čemu se u svakom inkrementu proračunava razdioba temperature, u ovisnosti o njoj korigiraju karakteristike materijala i krutost elementa te rješava statički problem. Na jednostavnom primjeru čeličnog grednog nosača prikazana je efikasnost i točnost razvijenog modela i računalnog programa.

Ključne riječi
beton, nelinearni proračun, čelik, numerički model, mehaničke karakteristike, požarno opterećenje, provođenje topline

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Harapin, A., Boko, I., Torić, N.: Numerički model ponašanja konstrukcija uslijed požara, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 1, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.625.2011

ILI:

Harapin, A., Boko, I., Torić, N. (2012). Numerički model ponašanja konstrukcija uslijed požara, GRAĐEVINAR, 64 (1), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.625.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Neno Toric WEB
Neno Torić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije