Arhiva

UDK: 628.33+628.336.001.8

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Konačna obrada mulja otpadnih voda grada Zagreba

Davor Malus, Dražen Vouk, Stanislav Tedeschi

Sažetak

Kod velikih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ukupni su troškovi obrade mulja znatni i približno su jednaki troškovima osoblja. U radu se na pregledan način analizira problematika uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba od njegovog prvog idejnog rješenja 1980. godine do danas. Pitanje konačne obrade mulja još uvijek nije riješeno što predstavlja veliki problem u radu i održavanju uređaja. Mogući postupci konačne obrade i odlaganja mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba detaljno su prikazani u radu.

Ključne riječi
mulj s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, korištenje energijske razine mulja, korištenje mulja u poljoprivredi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Malus, D., Vouk, D., Tedeschi, S.: Konačna obrada mulja otpadnih voda grada Zagreba, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 2, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.642.2011

ILI:

Malus, D., Vouk, D., Tedeschi, S. (2012). Konačna obrada mulja otpadnih voda grada Zagreba, GRAĐEVINAR, 64 (2), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.642.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Malus Davor
Davor Malus
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Tedeschi Stanisalv
Stanislav Tedeschi
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet