Arhiva

UDK: 624.022:624.058
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje mehaničkih svojstava gradiva zidanih građevina

Joško Krolo, Mladenko Rak

Sažetak

U radu su opisani postupci i prikazani rezultati ispitivanja najvažnijih mehaničkih svojstava gradiva građevina zidanih od opeka i kamena. Ispitivane su posmične, tlačne i vlačne čvrstoće morta, opeke i kamena te moduli elastičnosti i Poissonovi koeficijenti morta i kamena. Najveći dio ispitivanja proveden je na građevinama koje su zaštićeni spomenici kulture u Vukovaru i Dubrovniku. Istaknuta je važnost tih ispitivanja za izradu kvalitetnoga projekta sanacija zidanih građevina.

Ključne riječi
projekt sanacije, mehanička svojstva, mort, opeka, kamen, zidane građevine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krolo, J., Rak, M.: Ispitivanje mehaničkih svojstava gradiva zidanih građevina, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 5

ILI:

Krolo, J., Rak, M. (2000). Ispitivanje mehaničkih svojstava gradiva zidanih građevina, GRAĐEVINAR, 52 (5)
Autori:
foto krolo
Joško Krolo
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Mladenko Rak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet