Arhiva

UDK: 691.16.001.4:625.85

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Prilog istraživanju mješavina s recikliranim asfaltnim agregatom

Sanja Dimter, Ivica Androjić

Sažetak

U radu su opisana ispitivanja mogućnosti primjene recikliranog asfalta u proizvodnji asfaltnih mješavina. Ispitivanjima u laboratoriju istražena je pogodnost za primjenu recikliranog asfalta te projektiran sastav asfaltnih mješavina BNHS-22 s 10%, 15% i 20% recikliranog asfalta nakon čega je izvedena pokusna proizvodnja projektiranih asfaltnih mješavina. Dobiveni rezultati omogućili su donošenje zaključaka o primjenjivosti i potrebnom udjelu recikliranog asfalta, tehnologiji proizvodnje te mogućim uštedama u proizvodnji novih asfaltnih mješavina.

Ključne riječi
reciklirani asfalt, asfaltne mješavine, tehnologija proizvodnje, uštede

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dimter, S., Androjić, I.: Prilog istraživanju mješavina s recikliranim asfaltnim agregatom, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 1, pp. 37-43, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.660.2012

ILI:

Dimter, S., Androjić, I. (2013). Prilog istraživanju mješavina s recikliranim asfaltnim agregatom, GRAĐEVINAR, 65 (1), 37-43, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.660.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Dimter nova WEB
Sanja Dimter
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Androjić Ivica WEB
Ivica Androjić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet