Arhiva

UDK: 625.85.001.4:697.97

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Svojstva asfaltbetona pri niskim temperaturama

Marjan Tušar, Dejan Hribar

Sažetak

U radu su prikazana ispitivanja provedena na uzorcima izrađenim od asfaltbetona AC 11 pri niskim temperaturama, koji su prikazani kao funkcije sastava asfaltne mješavine. Analiziraju se dva postupka ispitivanja i to postupak hlađenjem te jednoosno vlačno ispitivanje. Analiza rezultata je pokazala bolju korelaciju između svojstava bitumenskih mješavina i rezultata jednoosnog vlačnog ispitivanja nego između svojstava bitumenskih mješavina i ispitivanja hlađenjem. Uočena je dobra korelacija između rezultata kod maksimalnih rezervi vlačne čvrstoće i temperature pri maksimalnoj rezervi vlačne čvrstoće, kao funkcija udjela bitumena, šupljina, zbijenosti, šupljina ispunjenih bitumenom i Marshallova stabiliteta.

Ključne riječi
pukotine, asfaltni beton, bitumen, niske temperature

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tušar, M., Hribar, D.: Svojstva asfaltbetona pri niskim temperaturama, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.662.2012

ILI:

Tušar, M., Hribar, D. (2012). Svojstva asfaltbetona pri niskim temperaturama, GRAĐEVINAR, 64 (10), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.662.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
marjan tusar WEB
Marjan Tušar
Kemijski institut Ljubljana
Hribar WEB
Dejan Hribar
Building and Civil Engineering Institute ZRMK Ljubljana