Arhiva

UDK: 634.075:624.044/.046

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Učinak redukcije krutosti na seizmičku otpornost građevine

Mehmed Čaušević, Tomislav Franković, Nino Mahmutović

Sažetak

U radu su izloženi rezultati istraživanja provedenih na dvije tipične konstrukcije, pri čemu se varirala vrijednost posmične krutosti ili krutosti na savijanje elemenata konstrukcije (greda ili zidova). Odgovoreno je na pitanja: zašto je europska norma EN 1998-1:2004 propisala redukciju krutosti elemenata na 50 % početne vrijednosti, što se događa ako se pređe ta granica, kako redukcija krutosti utječe na vrstu mjerodavne kombinacije opterećenja te kolika je razlika u količini armature dobivene prema linearnim metodama s uzimanjem u obzir redukcije krutosti i bez njih.

Ključne riječi
nelinearnost, reducirana krutost, kombinacija opterećenja, spektri odziva, granična stanja uporabivosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čaušević, M., Franković, T., Mahmutović, N.: Učinak redukcije krutosti na seizmičku otpornost građevine, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 6, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.668.2011

ILI:

Čaušević, M., Franković, T., Mahmutović, N. (2012). Učinak redukcije krutosti na seizmičku otpornost građevine, GRAĐEVINAR, 64 (6), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.668.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
CAUSEVIC 1
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Franković Tomislav
Tomislav Franković
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Mahmutović Nino
Nino Mahmutović
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet