Arhiva

UDK: 624.059.1.002.23:666.97.03

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj tehnologije izvođenja na prionljivost sanacijskih betona

Marijan Skazlić, Krunoslav Mavar

Sažetak

Radi utvrđivanja utjecaja pojedinih parametara na kvalitetu sanacije, proveden je eksperimentalni rad u kojem je varirana kvaliteta oštećenog betona, tehnologija pripreme podloge za sanaciju i vrsta sanacijskog betona. Dobiveni rezultati su analizirani s obzirom na novouvedeni kriterij prionljivosti reprofilacijskih sanacijskih materijala. Utvrđena je prednost postupka hidrodemoliranja i pjeskarenja betona podloge, zatim primjene sanacijskih betona dodatkom lateksa i veznim slojem te betona sa silicijskom prašinom bez veznog sloja.

Ključne riječi
hidrodemoliranje, pjeskarenje, pneumatska obrada, priprema betona podloge, reprofilacija, sanacijski betoni/mortovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skazlić, M., Mavar, K.: Utjecaj tehnologije izvođenja na prionljivost sanacijskih betona, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 7, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.672.2012

ILI:

Skazlić, M., Mavar, K. (2012). Utjecaj tehnologije izvođenja na prionljivost sanacijskih betona, GRAĐEVINAR, 64 (7), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.672.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Skazlic Marijan
Marijan Skazlić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Mavar Krunoslav
Krunoslav Mavar
Institut IGH d.d. Zagreb