Arhiva

UDK: 624.074.6+624.012.45:699.81

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Prognostički model za određivanje požarne otpornosti AB stupova

Miloš Knežević, Meri Cvetkovska, Nenad Ivanišević, Todorka Samardzioska, Ana Trombeva - Gavriloska, Marijana Lazarevska

Sažetak

U radu je prikazan prognostički model za određivanje požarne otpornosti armiranobetonskih stupova izloženih standardnom požaru sa svih strana. Predloženi model primjenjuje koncept umjetnih neuralnih mreža čiji su ulazni parametri rezultat prethodno provedene numeričke analize. Dan je kratak opis procesa modeliranja, kao i odgovarajući primjer primijenjenog prognostičkog modela.

Ključne riječi
numerička analiza, neuralne mreže, požarna otpornost, AB stup

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Knežević, M., Cvetkovska, M., Ivanišević, N., Samardzioska, T., Gavriloska, A. T. -., Lazarevska, M.: Prognostički model za određivanje požarne otpornosti AB stupova, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 7, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.674.2011

ILI:

Knežević, M., Cvetkovska, M., Ivanišević, N., Samardzioska, T., Gavriloska, A. T. -., Lazarevska, M. (2012). Prognostički model za određivanje požarne otpornosti AB stupova, GRAĐEVINAR, 64 (7), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.674.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Knezevic
Miloš Knežević
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet
Cvetkovska Meri2
Meri Cvetkovska
Sveučilište u Skopju,
Građevinski fakultet
Ivanisevic Nenad WEB
Nenad Ivanišević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet,
4. Prof. d r Todorka Samardzioska WEB
Todorka Samardzioska
Sveučilište Sv. Ćiril i Metodij, Republika Makedonija
Građevinski fakultet - Skopje
Gavriloska Ana Trombeva
Ana Trombeva - Gavriloska
Sveučilište u Skopju,
Arhitektonski fakultet
Lazarevska Marija
Marijana Lazarevska
Sveučilište u Skopju,
Građevinski fakultet