Arhiva

Objavljen: Građevinar 67 (2015) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Arhitektonski i građevinski aspekti stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata

Borka Bobovec, Aleksandar Homadovski, Anka Javora

Sažetak

Program stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata provodi se od 1997. godine na cjelokupnom području Republike Hrvatske započet pod upravom Ministarstva razvitka i obnove. U radu se opisuju glavni aspekti stambenog fonda izgrađenog u Programu: struktura stanova, struktura cijene stanova i kvaliteta arhitektonskog izričaja. Navedeni su uzroci nastanka šteta na zgradama, opisani karakteristični problemi nastali tijekom izgradnje stanova kao i oni nastali u uporabi uz pregled najčešćih grupa nedostataka prema mjestu nastanka.

Ključne riječi
stanogradnja, stambeno zbrinjavanje, struktura stanova, cijena stana, arhitektonski izričaj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bobovec, B., Homadovski, A., Javora, A.: Arhitektonski i građevinski aspekti stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata, GRAĐEVINAR, 67 (2015) 4, pp. 339-349, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.679.2014

ILI:

Bobovec, B., Homadovski, A., Javora, A. (2015). Arhitektonski i građevinski aspekti stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata, GRAĐEVINAR, 67 (4), 339-349, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.679.2014

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
BORKA BOBOVEC WEB
Borka Bobovec
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Homadovski
Aleksandar Homadovski
Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet
Anka Javora WEB
Anka Javora
Ministarsvo graditeljstva i prostornoga uređenja