Arhiva

UDK: 624.94.001.4:699.81

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza otpornosti čeličnih konstrukcija u požaru

Neno Torić, Bernardin Peroš, Ivica Boko

Sažetak

U radu je dan prikaz eksperimentalnih istraživanja koja su provedena u svrhu ispitivanja jednostavnih proračunskih modela koji su propisani u normi HRN EN 1993-1-2:2008 za određivanje otpornosti čeličnih konstrukcija izloženih požaru. Analiza je provedena za osnovne parametre smanjenja mehaničkih svojstava čelika na visokim temperaturama te za osnovne modele za proračun požarne otpornosti elemenata izloženih djelovanju poprečnog opterećenja, te poprečnog i uzdužnog opterećenja (savijanje i savijanje s uzdužnom silom).

Ključne riječi
mehanička svojstva, čelik, savijanje, požar, provođenje topline, savijanje s uzdužnom silom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Torić, N., Peroš, B., Boko, I.: Analiza otpornosti čeličnih konstrukcija u požaru, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 8, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.712.2011

ILI:

Torić, N., Peroš, B., Boko, I. (2012). Analiza otpornosti čeličnih konstrukcija u požaru, GRAĐEVINAR, 64 (8), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.712.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Neno Toric WEB
Neno Torić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Peros Bernadin
Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije