Arhiva

UDK: 627.824.001.2:624.159.3

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj temelja na dinamičku analizu betonskih gravitacijskih brana

Mohsen Ghaemian, Zahra Heirany

Sažetak

U članku se opisuje nelinearna dinamička analiza betonskih gravitacijskih brana. Zbog analize međudjelovanja akumulacije i temelja upotrebljavaju se dvodimenzionalni pristup i metoda konačnih elemenata uz primjenu modela razmazanih pukotina. Međudjelovanje brane i akumulacije riješeno je prikladnim rastavom sustava jednadžbi, dok je Sharanov rubni uvjet primijenjen na najudaljeniji rub akumulacije. Temelj je definiran kao dio konstrukcije pa se na njegove rubove primjenjuju drugačiji rubni uvjeti poput Lysmarovog i Boulderovog te rubnog uvjeta s prigušivačima. Rezultati pokazuju da je odziv gravitacijske brane zadovoljavajući kada se u nelinearnu analizu uključi međudjelovanje brane i temelja, masa temelja, fleksibilnost i radijacijsko prigušenje.

Ključne riječi
betonske gravitacijske brane, međudjelovanje brana – akumulacija – temelji, rubni uvjet

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ghaemian, M., Heirany, Z.: Utjecaj temelja na dinamičku analizu betonskih gravitacijskih brana, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 8, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.713.2011

ILI:

Ghaemian, M., Heirany, Z. (2012). Utjecaj temelja na dinamičku analizu betonskih gravitacijskih brana, GRAĐEVINAR, 64 (8), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.713.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
4 Mohsen Ghaemian WEB
Mohsen Ghaemian
Tehničko sveučilište Sharif
Odjel za građevinarstvo

Zahra Heirany
Islamic Azad University (IAU)
Science and Research Branch
Department of Civil Engineering
Tehran, Iran