Arhiva

UDK: 69.003.12.001.8

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Model prognoziranja S-krivulja u ranim fazama građevinskih projekata

Mladen Radujković, Nives Ostojić-Škomrlj

Sažetak

U radu je prikazan metodološki postupak kojim se definira način prognoziranja raspodjele troškova u vremenu za fazu izvršenja projekta pomoću troškovne S-krivulje za tri različita tipa građevina: visokogradnja, tuneli i autocesta. Primjenjena su tri različita pristupa, a rezultati sva tri pristupa i njihove integracije prikazani su u obliku regresijskih matematičkih izraza i odgovarajućih dijagrama. Predložena metodologija može se koristiti za prognoziranje troškovne dinamike građevinskih projekata u svim njihovim fazama, uključivo i najraniju fazu kada ne postoji dovoljno detaljnih podataka.

Ključne riječi
visokogradnja, tuneli, autoceste, planiranje izgradnje, S-krivulja, regresijski modeli, prognoza dinamike troškova

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radujković, M., Ostojić-Škomrlj, N.: Model prognoziranja S-krivulja u ranim fazama građevinskih projekata, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 8, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.714.2012

ILI:

Radujković, M., Ostojić-Škomrlj, N. (2012). Model prognoziranja S-krivulja u ranim fazama građevinskih projekata, GRAĐEVINAR, 64 (8), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.714.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3575 Authors 2 RADUJKOVIC WEB
Mladen Radujković
Alma Mater Europaea ECM, Slovenija
Ostojic Skromlj Nives
Nives Ostojić-Škomrlj
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije