Arhiva

UDK: 624.5.012.1:624.042/.046

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Statička i dinamička analiza starog kamenog mosta u Mostaru

Alen Harapin, Marija Smilović, Nikola Grgić, Mladen Glibić, Jure Radnić

Sažetak

U radu su prikazani rezultati statičke i dinamičke analize lučnog kamenog mosta u Mostaru koristeći prethodno razvijeni numerički model autora za statičku i dinamičku analizu različitih tipova zidanih konstrukcija. Razmatrana su dva modela geometrije mosta, s mikro i makro modelom ziđa. Analiziran je utjecaj vertikalnih opterećenja, temperaturnih promjena i djelovanje realnog potresa. Proračunski progibi i zone pukotina u luku dobro se slažu sa stvarnim stanjem, što potvrđuje pouzdanost korištenog numeričkog modela. U radu se ukazuje na potrebu hitne sanacije oštećenja obnovljenog kamenog luka.

Ključne riječi
sanacija, obnova, oštećenja, stari kameni most u Mostaru, statička i dinamička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Harapin, A., Smilović, M., Grgić, N., Glibić, M., Radnić, J.: Statička i dinamička analiza starog kamenog mosta u Mostaru, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 8, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.715.2012

ILI:

Harapin, A., Smilović, M., Grgić, N., Glibić, M., Radnić, J. (2012). Statička i dinamička analiza starog kamenog mosta u Mostaru, GRAĐEVINAR, 64 (8), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.715.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Smilovic Marija
Marija Smilović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Nikola Grgic WEB
Nikola Grgić
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Glibic Mladen
Mladen Glibić
Sveučilište u Mostaru,
Građevinski fakultet
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije