Arhiva

UDK: 624.072.33+726.2:534.64

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj plitkih potresa na džamiju Sehzade Mehmet

Asena Soyluk, Zeynep Yeşim İLERİSOY

Sažetak

Potresi negativno djeluju kako na postojeće građevine tako i na građevine od povijesnog značenja. U radu se razmatraju destruktivni utjecaji plitkih potresa, magnitude veće od 7, na povijesne građevine. Analizira se utjecaj potresa na džamiju Sehzade Mehmet u Istanbulu. Džamija je modelirana primjenom programa za analizu konstrukcija SAP2000 metodom konačnih elemenata. Razmatran je utjecaj navedenih potresa na nosivi okvir džamije. Dobiveni rezultati pokazuju da uslijed razlike u magnitudama dvaju potresa, plitki potresi dovode do velikih oštećenja povijesnih građevina.

Ključne riječi
potres; dinamički proračun; odziv u vremenu; magnituda; džamija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Soyluk, A., İLERİSOY, Z. Y.: Utjecaj plitkih potresa na džamiju Sehzade Mehmet, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 9, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.720.2012

ILI:

Soyluk, A., İLERİSOY, Z. Y. (2012). Utjecaj plitkih potresa na džamiju Sehzade Mehmet, GRAĐEVINAR, 64 (9), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.720.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Asena Soyluk
Sveučilište Gazi, Ankara, Turska
Arhitektonski fakultet
Zeynep Yeşim İLERİSOY3
Zeynep Yeşim İLERİSOY
Gazi Univerzitet u Ankari, Turska
Odjel za arhitekturu