Arhiva

UDK: 69.008.002.1:621.47

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Odabir lokacija za gradnju sunčanih elektrana

Višnja Šteko, Željko Koren, Ljudevit Krpan

Sažetak

U radu se daje prikaz postupka odabira lokacija za smještaj sunčanih elektrana na području Primorsko-goranske županije primjenom metode dvojne analize. Temeljem rezultata istraživanja u Prostornom planu županije predložene su lokacije za smještaj sunčanih elektrana. Detaljno se analizira predloženi model odabira potencijalnih lokacija za sunčane elektrane. Navedeni model može se primijeniti na bilo koju prostornu cjelinu, uvažavajući potrebu da se kroz različite razine detaljnosti planova definiraju potrebni kriteriji.

Ključne riječi
planiranje; višekriterijska analiza; sunčane elektrane; dokumenti prostornog uređenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šteko, V., Koren, Ž., Krpan, L.: Odabir lokacija za gradnju sunčanih elektrana, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 9, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.721.2011

ILI:

Šteko, V., Koren, Ž., Krpan, L. (2012). Odabir lokacija za gradnju sunčanih elektrana, GRAĐEVINAR, 64 (9), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.721.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Steko Visnja
Višnja Šteko
OIKON d.o.o.,
Institut za primijenjenu ekologiju
Koren zeljko
Željko Koren
OIKON d.o.o.,
Institut za primijenjenu ekologiju
Krpan Ljudevit
Ljudevit Krpan
Primorsko-goranska županija,
Upravni odjel za reg. razvoj i infrastrukturu