Arhiva

UDK: 69.003.12(082.86)

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Razvoj i implementacija registra rizika kod građevinskih projekata

Mladen Radujković, Mladen Vukomanović, Ivana Burcar Dunović

Sažetak

U radu se prikazuje originalna metodologija razvoja sustava registra rizika za građevinske projekte u Hrvatskoj kao i njegova integracija u proces upravljanja rizicima. Primjena metodologije omogućuje kreiranje registra rizika koji ispunjava očekivanu ulogu središnjeg alata za proces upravljanja rizicima. U tom obliku registar rizika postaje aktivna poveznica između upravljanja rizicima i upravljanja znanjem u građevinskim projektima čime se upravljanje projektima podiže na višu razinu, a time i uspjeh pravljanja projektom.

Ključne riječi
registar rizika, građevinski projekti, upravljanje rizicima, komponente i karakteristike rizika

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radujković, M., Vukomanović, M., Dunović, I. B.: Razvoj i implementacija registra rizika kod građevinskih projekata, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 1, pp. 23-35, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.722.2012

ILI:

Radujković, M., Vukomanović, M., Dunović, I. B. (2013). Razvoj i implementacija registra rizika kod građevinskih projekata, GRAĐEVINAR, 65 (1), 23-35, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.722.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3575 Authors 2 RADUJKOVIC WEB
Mladen Radujković
Alma Mater Europaea ECM, Slovenija
Vukomanovic NOVA WEB
Mladen Vukomanović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Ivana Burcar Dunović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet