Arhiva

UDK: UDK 624.131.4+532.5:519.6

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numerički model infiltracije vode u nesaturiranu sredinu

Ivana Lanča, Vanja Travaš

Sažetak

U radu je prikazan numerički model vertikalne infiltracije vode u nesaturirani sloj tla. Da bi se spoznala dinamika prelaska iz nesaturiranog u saturirano stanje pora tla, u radu se koristi stacionarni rubni uvjet konstantnog natapanja površine tla. Diskretizacija prostorne i vremenske domene toka je provedena metodom konačnih razlika. U svrhu izrade numeričkih analiza filtracijskog toka, rezultirajući numerički algoritam je implementiran u programskom paketu MathCAD 14.

Ključne riječi
Darcyjev zakon, nesaturirana porozna sredina, površinska infiltracija, redistribucijska krivulja, Richardsova jednadžba, van Genuchtenov model

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lanča, I., Travaš, V.: Numerički model infiltracije vode u nesaturiranu sredinu, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.733.2012

ILI:

Lanča, I., Travaš, V. (2012). Numerički model infiltracije vode u nesaturiranu sredinu, GRAĐEVINAR, 64 (10), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.733.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Lanca Ivana
Ivana Lanča
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Travas Tanja
Vanja Travaš
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet