Arhiva

UDK: 624.072+624.044:666.97.03

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numerički model puzanja armiranih i prednapetih betonskih konstrukcija u ravnini

Željana Nikolić, Ante Mihanović, Mladen Kožul

Sažetak

Prikazan je numerički model za analizu deformacija puzanja betona u ravnini, utemeljen na korekciji modula elastičnosti u glavnim pravcima, za trenutno stanje glavnih naprezanja. Korekcija modula elastičnosti ovisi o trenutnom koeficijentu puzanja i trenutnom modulu elastičnosti dobivenom iz jednoosnog radnog dijagrama betona u tlaku. Na temelju izrađenog računalnog programa izvršena je analiza točnosti modela na odgovarajućim primjerima laboratorijski i numerički ispitivanih armiranih i prednapetih betonskih konstrukcija.

Ključne riječi
numerički model, puzanje, modul elastičnosti, skupljanje, armirani i prednapeti beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Nikolić, Ž., Mihanović, A., Kožul, M.: Numerički model puzanja armiranih i prednapetih betonskih konstrukcija u ravnini, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 1, pp. 11-21, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.748.2012

ILI:

Nikolić, Ž., Mihanović, A., Kožul, M. (2013). Numerički model puzanja armiranih i prednapetih betonskih konstrukcija u ravnini, GRAĐEVINAR, 65 (1), 11-21, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.748.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
zeljana
Željana Nikolić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Mihanovic Ante
Ante Mihanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Kožul Mladen2
Mladen Kožul
Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet