Arhiva

UDK: 666.97.624.054
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Prostorni model i čvrstoća uzorka očvrslog betona

Petar Krstulović

Sažetak

Opisan je prostorni model uzorka očvrslog betona polazeći od poznate teorije, eksperimentalnih podataka i prostornog modela uzorka svježeg betona. Izračunavaju se vrijednosti parametara pri normalnoj i nepotpunoj hidrataciji cementa. Na temelju rezultata ispitivanja betona različitih sastava, definiraju se dva područja različitog ponašanja uzoraka. Za svako područje izvodi se empirijska formula koja određuje vezu parametara prostornih modela uzoraka i tlačna čvrstoća.

Ključne riječi
uzorak, čvrstoća uzorka, prostorni model, model cementnog kamena, empirijska formula, očvrsli beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krstulović, P.: Prostorni model i čvrstoća uzorka očvrslog betona, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 7

ILI:

Krstulović, P. (2000). Prostorni model i čvrstoća uzorka očvrslog betona, GRAĐEVINAR, 52 (7)
Autori:

Petar Krstulović
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije