Arhiva

UDK: 624.072.2.001.2.666.973

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Proračun greda od lakoagregatnog betona

Ivan Tomičić

Sažetak

U radu je prikazana mogućnost primjene lakoagregatnog betona u građenju armiranobetonskih elemenata naprezanih savijanjem. Obrazložena je opravdanost uporabe tog materijala za građenje niskih i visokih zgrada, mostova, industrijskih objekata te hidrotehničkih građevina, osobito u seizmičkim područjima. Postupci proračuna, dani za elemente naprezane savijanjem, od normalno teškog betona mogu se, uz manje izmjene, primjenjivati i za konstrukcije od lakog betona.

Ključne riječi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Proračun greda od lakoagregatnog betona, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.782.2011

ILI:

Tomičić, I. (2012). Proračun greda od lakoagregatnog betona, GRAĐEVINAR, 64 (10), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.782.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet