Arhiva

UDK: UDK 624.072.33.012.45:699.84

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ciljano ubrzanje u višemodalnoj metodi naguravanja A/B okvira

Ante Mihanović, Boris Trogrlić, Ivan Balić

Sažetak

U radu je prikazan postupak traženja ciljanog ubrzanja tla kao mjera najniže potresne otpornosti. Dobivanje ciljanog ubrzanja postiže se višemodalnim naguravanjem po načelu anvelope. Prikazano je naguravanje linearnom kombinacijom modova (L) i kombinacijom modova kao kvadratnog korijena iz sume kvadrata (SRSS). Na konkretnim primjerima 5-katnog i 9-katnog a/b okvira pokazuje se vrlo značajan utjecaj viših modova. Slomno ubrzanje tla u višemodalnom naguravanju značajno je manje, pa i višestruko manje od ubrzanja s jednim modom.

Ključne riječi
metoda naguravanja, kombiniranje modova, a/b okvir, ciljano ubrzanje, opći slomni vektor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mihanović, A., Trogrlić, B., Balić, I.: Ciljano ubrzanje u višemodalnoj metodi naguravanja A/B okvira, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 4, pp. 305-318, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.799.2012

ILI:

Mihanović, A., Trogrlić, B., Balić, I. (2013). Ciljano ubrzanje u višemodalnoj metodi naguravanja A/B okvira, GRAĐEVINAR, 65 (4), 305-318, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.799.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mihanovic Ante
Ante Mihanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
TROGRLIC BORIS
Boris Trogrlić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
BALIC IVAN
Ivan Balić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije