Arhiva

UDK: 624.193:711.55
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tunel Pećine

Rajko Kuželički, Dalibor Ružić

Sažetak

Tunel Pećine izvodi se na državnoj cesti D404 koja spaja središte Rijeke sa riječkom obilaznicom u čvoru Draga. Duljine je 1258,50 m sa tri trotračne i dvije četverotračne dionice te dva priključka za podzemne garaže. Tunel prolazi ispod gradskog područja usporedno s kolosijekom željezničke pruge Rijeka – Zagreb, najvećim dijelom kroz ekstremno okršenu stijensku masu. U radu su prikazani osnovni podaci o tunelu te projektiranju i izvedbi, a istaknute su i njegovi osobitosti.

Ključne riječi
državna cesta D404, središte Rijeke, čvor Draga, željeznička pruga Rijeka – Zagreb, stijenska masa, tunel Pećine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kuželički, R., Ružić, D.: Tunel Pećine, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 6

ILI:

Kuželički, R., Ružić, D. (2008). Tunel Pećine, GRAĐEVINAR, 60 (6)
Autori:

Rajko Kuželički
Rijekaprojekt d.o.o.

Dalibor Ružić
Rijekaprojekt d.o.o.