Arhiva

UDK: 69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Propisi o uporabljivosti građevnih proizvoda

Lino Fučić

Sažetak

U članku se polazi od toga da se građevni proizvod smije ugraditi u građevinu ako ima dokazanu uporabljivost. Opisuju se, komentiraju i citiraju odgovarajuće odredbe Zakona o gradnji. Obuhvaćeno je: sukladnost građevnih proizvoda, tehnička dopuštenja te nadzor prometa i ugradnje građevnih proizvoda. Navedeni su i ostali propisi i istaknuta obveza donošenja određenih tehničkih propisa. Na kraju je dana osnovna informacija o Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije.

Ključne riječi
uporabljivost, sukladnost, Zakon o gradnji, pravilnici, tehnički propisi, građevni proizvod

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fučić, L.: Propisi o uporabljivosti građevnih proizvoda, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 5

ILI:

Fučić, L. (2005). Propisi o uporabljivosti građevnih proizvoda, GRAĐEVINAR, 57 (5)
Autori:

Lino Fučić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak