Arhiva

UDK: UDK 629.11.012.5.002.68:666.977

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Betonski proizvodi specijalne namjene od reciklata otpadnih guma

Ana Baričević, Stjepan Lakušić, Dubravka Bjegović, Marijana Serdar

Sažetak

U radu je prikazano kako reciklati otpadnih guma, upotrijebljeni kao sekundarne sirovine, utječu na svojstva betona. S obzirom na dobivena svojstva, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu osmišljeni su građevni proizvodi za specijalne namjene, koji u svom sastavu sadržavaju sirovine dobivene recikliranjem guma. Svaki od navedenih inovativnih proizvoda predstavlja ekološki, funkcionalno i ekonomski konkurentnu alternativu uobičajeno korištenim proizvodima u inženjerskoj praksi.

Ključne riječi
reciklaža, otpadne gume, barijere, apsorpcija zvuka, žilavost, mikroarmirani betoni

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Baričević, A. ., Lakušić, S., Bjegović, D., Serdar, M.: Betonski proizvodi specijalne namjene od reciklata otpadnih guma , GRAĐEVINAR, 65 (2013) 9, pp. 793-801, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.821.2013

ILI:

Baričević, A. ., Lakušić, S., Bjegović, D., Serdar, M. (2013). Betonski proizvodi specijalne namjene od reciklata otpadnih guma , GRAĐEVINAR, 65 (9), 793-801, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.821.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
BARIČEVIĆ WEB
Ana Baričević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet, Zavod za materijale
Lakusic Stjepan2
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Marijana Serdar WEB
Marijana Serdar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale