Arhiva

UDK: 68.008.311.17
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena statistike u građevinarstvu

Barbara Medanić, Ksenija Čulo

Sažetak

Polazeći od tvrdnje da se statističke metode malo primjenjuju, a ponekad, i pogrešno u članku se upozorava na potrebu populariziranja i jače edukacije o primjeni suvremenih statističkih metoda u građevinarstvu. Navode se primjeri neodgovarajuće primjene statističkih proračuna naročito u nekim eksperimentalnim istraživanjima, iz čega proizlaze i neadekvatni zaključci. Ističe se potreba promjene odnosa prema primjeni suvremenih statističkih analiza u građevinskoj znanosti i struci.

Ključne riječi
građevinarstvo, statističke metode, istraživanje, statistiđke analize, statistika

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Medanić, B., Čulo, K.: Primjena statistike u građevinarstvu, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 11

ILI:

Medanić, B., Čulo, K. (2005). Primjena statistike u građevinarstvu, GRAĐEVINAR, 57 (11)
Autori:

Barbara Medanić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
Ksenija Culo WEB
Ksenija Čulo
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek