Arhiva

UDK: 627.13.001.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza pouzdanosti pri numeričkom modeliranju kvalitete vodotoka

Dražen Vouk, Davor Malus, Damir Bekić

Sažetak

Ispitana je opravdanost uključivanja analize pouzdanosti pri numeričkom modeliranju kvalitete vodotoka. Modelom QUAL2E-UNCAS analizirana je kakvoća vode rijeke Save na njenom gornjem toku kroz RH. Monte Carlo simulacijom analizirana je pouzdanost ulaznih parametara u obliku koeficijenata razgradnje organske tvari i obogaćivanja vode kisikom. Rezultati analize prikazani su osnovnim svojstvima funkcije gustoće vjerojatnosti relevantnih izlaznih parametara na odabranim lokacijama.

Ključne riječi
rijeka Sava, analiza pouzdanosti, Monte Carlo simulacija, model QUAL2E, funkcija gustoće, kakvoća vode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vouk, D., Malus, D., Bekić, D.: Analiza pouzdanosti pri numeričkom modeliranju kvalitete vodotoka, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 7

ILI:

Vouk, D., Malus, D., Bekić, D. (2008). Analiza pouzdanosti pri numeričkom modeliranju kvalitete vodotoka, GRAĐEVINAR, 60 (7)
Autori:
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Malus Davor
Davor Malus
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Bekic WEB
Damir Bekić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet