Arhiva

UDK: 624.073:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje armiranobetonskih ploča pod dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem

Jure Radnić, Domagoj Matešan

Sažetak

Prikazani su rezultati ispitivanja kvadratne armiranobetonske ploče pod kratkotrajnim i dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem. Ploča je armirana zavarenom mrežom gore i dolje različitom ploštinom armature u oba smjera, a oslonjena je samo u uglovima. Ploča je opterećena velikim stalnim opterećenjem u trajanju od godine dana. Nakon toga je rasterećena. Mjereni su progibi te deformacije betona i armature u odabranim točkama ploče kroz godinu i šest mjeseci od opterećivanja.

Ključne riječi
eksperimentalno ispitivanje, dugotrajno opterećenje, rasterećenje, progibi, deformacije, betonska ploča

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Matešan, D.: Ispitivanje armiranobetonskih ploča pod dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 11

ILI:

Radnić, J., Matešan, D. (2007). Ispitivanje armiranobetonskih ploča pod dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem, GRAĐEVINAR, 59 (11)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije