Arhiva

UDK: UDK 634.057.012.45:666.97.033.14

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza spiralne armature u injektiranim cjevastim spojevima

Ahmad Baharuddin Abd. Rahman, Seyed Jamal Aldin Hosseini

Sažetak

Vlačni otpor injektiranog cjevastog spoja ovisi o interakciji spoja između armaturnih šipaka, cjevastog naglavka i injekcijske smjese. U radu su prikazani rezultati dobiveni ispitivanjem 21 uzorka injektiranih spojeva koji su opterećeni rastućim osnim opterećenjem sve do sloma. Svaki cjevasti spoj sastojao se od čelične cijevi, spiralne armature s vertikalnim šipkama i cementne injekcijske smjese. Analiziran je utjecaj koraka spiralne armature od 15, 25 i 35 mm na odnos naprezanja prianjanja i proklizavanja. Najbolji rezultati injektiranih cjevastih spojeva postignuti su kod koraka spiralne armature od 15 mm te četiri vertikalne šipke koje djeluju kao posmični klinovi.

Ključne riječi
injektirani cjevasti spoj, spiralna armatura, naprezanje prianjanja, proklizavanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rahman, A. B. A., Hosseini, S. J. A.: Analiza spiralne armature u injektiranim cjevastim spojevima , GRAĐEVINAR, 65 (2013) 6, pp. 537-546, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.832.2013

ILI:

Rahman, A. B. A., Hosseini, S. J. A. (2013). Analiza spiralne armature u injektiranim cjevastim spojevima , GRAĐEVINAR, 65 (6), 537-546, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.832.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
913 Autor 2 WEB
Ahmad Baharuddin Abd. Rahman
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
IMG 1793
Seyed Jamal Aldin Hosseini
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet