Arhiva

UDK: UDK 69.008.001.8:624.032.22

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Dinamički planovi utemeljeni na ciklusima rada

Dejan Marinković, Zoran Stojadinović, Nenad Ivanišević

Sažetak

U radu se predlaže novi pristup kratkoročnom planiranju nazvan PCR (planovi po ciklusima rada), koji se temelji na prostornim i tehnološkim ciklusima, kontinuiranim radnim procesima grupa i dnevnom planiranju. Predloženi novi pristup planiranju ispitan je na primjeru izgradnje sedam višekatnih građevina. Zaključeno je kako se primjenom PCR-a može uspješno utjecati na to da se prevladaju ograničenja postojećih pristupa planiranju na mikrorazini (dnevni zadaci, usklađivanje radnih grupa), unaprijedi proces izrade planova i poboljša produktivnost radova.

Ključne riječi
produktivnost, kratkoročni planovi, radni proces, ciklus rada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marinković, D., Stojadinović, Z., Ivanišević, N.: Dinamički planovi utemeljeni na ciklusima rada, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 11, pp. 993-1002, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.845.2013

ILI:

Marinković, D., Stojadinović, Z., Ivanišević, N. (2013). Dinamički planovi utemeljeni na ciklusima rada, GRAĐEVINAR, 65 (11), 993-1002, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.845.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Dejan Marinkovic fotografija
Dejan Marinković
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Zoran Stojadinovic fotografija
Zoran Stojadinović
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Ivanisevic Nenad WEB
Nenad Ivanišević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet,