Arhiva

UDK: UDK 625.711.1.001.8: 519.8

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pregled primjene metoda višekriterijske analize pri donošenju odluka o prometnoj infrastrukturi

Barbara Karleuša, Nevena Dragičević, Aleksandra Deluka-Tibljaš

Sažetak

U radu je obrazložena složena problematika donošenja odluka o prometnoj infrastrukturi u urbanim područjima te analizirana primjena metoda višekriterijske analize u tom procesu. Analizom je obuhvaćeno planiranje, projektiranje, održavanje i rekonstrukcija prometne infrastrukture. Autori u radu daju zaključke o mogućnostima, prednostima i ograničenjima primjene metoda višekriterijske analize u cilju unapređenja kvalitete donošenja odluka o prometnoj infrastrukturi u urbanim područjima.

Ključne riječi
donošenje odluka, metode višekriterijske analize, prometna infrastruktura, urbano područje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Karleuša, B., Dragičević, N., Deluka-Tibljaš, A.: Pregled primjene metoda višekriterijske analize pri donošenju odluka o prometnoj infrastrukturi, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 7, pp. 619-631, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.850.2013

ILI:

Karleuša, B., Dragičević, N., Deluka-Tibljaš, A. (2013). Pregled primjene metoda višekriterijske analize pri donošenju odluka o prometnoj infrastrukturi, GRAĐEVINAR, 65 (7), 619-631, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.850.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2 Barbara Karleusa WEB
Barbara Karleuša
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Nevena Dragicevic
Nevena Dragičević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Deluka WEB
Aleksandra Deluka-Tibljaš
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet