Arhiva

UDK: UDK 666.031.3.001.8:532.13

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Reološki parametri svježih betona – usporedba reometara

Franci Kavčič, Violeta Bokan-Bosiljkov, Andraž Hočevar

Sažetak

U radu se prikazuje usporedba reoloških parametara 26 različitih svježih betona mjerenih pomoću dva koaksijalna cilindrična reometra ConTec Viscometer 5 i ICAR Rheometer. Provedeno je i mjerenje konzistencije slijeganjem i konzistencije rasprostiranjem. Statističke analize dobivenih rezultata pokazuju dobru korelaciju između dva reometra za granicu tečenja i plastičnu viskoznost. Provedenim istraživanjem ustanovljena je jaka korelacija između granice tečenja i obradivosti te slaba korelacija između obradivosti i plastične viskoznosti.

Ključne riječi
reologija; svježi beton; reometri; usporedba; analiza varijance

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kavčič, F., Bokan-Bosiljkov, V., Hočevar, A.: Reološki parametri svježih betona – usporedba reometara, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 2, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.851.2012

ILI:

Kavčič, F., Bokan-Bosiljkov, V., Hočevar, A. (2013). Reološki parametri svježih betona – usporedba reometara, GRAĐEVINAR, 65 (2), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.851.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
kavcic WEB
Franci Kavčič
Igmat d.d.
Building materials Institute
Bokan Bosiljkov WEB
Violeta Bokan-Bosiljkov
Sveučilište u Ljubljani
Fakultet građevinarstva i geodezije
hocevar WEB
Andraž Hočevar
Igmat d.d.
Building materials Institute