Arhiva

UDK: UDK 69.008:728.1+624.057.5

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Troškovi izgradnje zgrada pomoću tunelske oplate

Mehmet Emin Tuna, Zeynep Yeşim İLERİSOY

Sažetak

U radu se kao referentni primjer razmatra stambena zgrada opremljena sustavom otpornim na bočna opterećenja. Sustav je sastavljen od posmičnih zidova izvedenih primjenom tehnologije bazirane na korištenju tunelske oplate. Zgrada je modelirana za razni broj katova, a pomoću modela razmatrana je prihvatljivost tehnologije s obzirom na troškove građenja. Razmatran je u i utjecaj vrste tla na troškove građenja. Dobiveni rezultati ukazuju da greške u određivanju kategorije tla mogu dovesti do krivih odluka pri odabiru najpogodnijeg broja katova, te pri projektiranju konstruktivnih elemenata i temelja građevina.

Ključne riječi
troškovi građenja; broj katova; tehnologija tunelske oplate; sustav posmičnih zidova; vrsta tla

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tuna, M. E., İLERİSOY, Z. Y.: Troškovi izgradnje zgrada pomoću tunelske oplate, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 2, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.854.2011

ILI:

Tuna, M. E., İLERİSOY, Z. Y. (2013). Troškovi izgradnje zgrada pomoću tunelske oplate, GRAĐEVINAR, 65 (2), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.854.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mehmet WEB
Mehmet Emin Tuna
Karabük Univerzitet u Karabüku, Turska
Odjel za arhitekturu
Zeynep Yeşim İLERİSOY3
Zeynep Yeşim İLERİSOY
Gazi Univerzitet u Ankari, Turska
Odjel za arhitekturu