Arhiva

UDK: 624.042:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun pomaka nesimetričnih višekatnih zgrada izloženih potresu

Mustafa Hrasnica, Josip Dvornik

Sažetak

Predložena je približna metoda za proračun maksimalnih horizontalnih pomaka nesimetričnih višekatnica izloženih potresu, a nazvana je metodom ekvivalentne elastične krutosti Promatrana je višekatnica malog, srednjeg i većeg ekscentriciteta. Dobiveni pomaci uspoređuju se sa odgovarajućim rezultatima nelinearnog dinamičkog proračuna. Rezultati se veoma dobro slažu u srednjim katovima, na vrhu zgrade približna metoda daje nešto nepovoljnije rezultate, ali u prihvatljivim granicama.

Ključne riječi
približna metoda, nelinearna dinamička i statička analiza, ekvivalentna krutost, nesimetrične višekatnice, potres

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hrasnica, M., Dvornik, J.: Proračun pomaka nesimetričnih višekatnih zgrada izloženih potresu, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 9

ILI:

Hrasnica, M., Dvornik, J. (2000). Proračun pomaka nesimetričnih višekatnih zgrada izloženih potresu, GRAĐEVINAR, 52 (9)
Autori:

Mustafa Hrasnica
Sveučilište u Sarajevu,
Građevinski fakultet
GR13 7 4 1 Dvornik WEB
Josip Dvornik
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet