Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj početnih uvjeta na čvrstoću nezasićenog zbijenog lesnog tla

Gordana Hadži-Niković, Slobodan Ćorić, Laslo Čaki

Sažetak

U radu je prikazan utjecaj granulometrijskog sastava, početne vlažnosti, suhe zapreminske težine i veličine kapilarnog usisa na uvećanu čvrstoću smicanja nezasićenog zbijenog prašinastog lesnog tla. Čvrstoća nezasićenog tla je određena na osnovi eksperimentalno ispitanih ovisnosti vlažnost-kapilarni usis i efektivnih parametara čvrstoće smicanja zasićenog tla, c’, j’. Pokazano je da s povećanjem veličine zrna u tlu, opada utjecaj kapilarnog usisa, vlažnosti i suhe zapreminske težine na čvrstoću nezasićenog zbijenog tla.

Ključne riječi
početni uvjeti, zbijeno tlo, nezasićeno tlo, kapilarni usis, čvrstoća smicanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hadži-Niković, G., Ćorić, S., Čaki, L.: Utjecaj početnih uvjeta na čvrstoću nezasićenog zbijenog lesnog tla, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 3, pp. 225-235, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.896.2013

ILI:

Hadži-Niković, G., Ćorić, S., Čaki, L. (2014). Utjecaj početnih uvjeta na čvrstoću nezasićenog zbijenog lesnog tla, GRAĐEVINAR, 66 (3), 225-235, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.896.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Gordana Hadzi Nikovic WEB
Gordana Hadži-Niković
Sveučilište u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet
SLOBAslika WEB
Slobodan Ćorić
Sveučilište u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet
Laci WEB
Laslo Čaki
Sveučilište u Beogradu
Rudarsko-geološki fakultet