Arhiva

UDK: UDK 624.131.54.001.5:699.84

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Lokalne i globalne posljedice primarnog udara

Davood Abdollahzadeh, Mohsen Gerami

Sažetak

Ranija istraživanja pokazuju da pomaci tla u blizini rasjeda djeluju vrlo destruktivno na građevine smještene poprečno na plohu loma rasjeda. Zbog uobičajenog korištenja okvira otpornih na savijanje te zbog značaja snažnih pomaka u blizini rasjeda, u ovom se radu razmatraju utjecaji pulsirajućih pomaka tla dugog perioda (Tpulse>0,7s) na lokalno i globalno ponašanje pet uzoraka čeličnih okvira otpornih na savijanje, uzimajući u obzir varijacije zbog promjene visine modela. Rezultati pokazuju da se kod primarnog udara globalni i lokalni zahtjevi modela povećavaju za 1,1 do 2,6 puta tj. za 1,2 do 3,5 puta.

Ključne riječi
čelični okviri otporni na savijanje, pulsirajući pomaci, seizmička ocjena, bliski potres

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Abdollahzadeh, D., Gerami, M.: Lokalne i globalne posljedice primarnog udara, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 11, pp. 971-985, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.908.2013

ILI:

Abdollahzadeh, D., Gerami, M. (2013). Lokalne i globalne posljedice primarnog udara, GRAĐEVINAR, 65 (11), 971-985, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.908.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
davood abdollahzadeh
Davood Abdollahzadeh
Sveučilište Semnan
Građevinski fakultet
mohsen gerami2
Mohsen Gerami
Sveučilište Semnan
Građevinski fakultet