Arhiva

UDK: UDK 628.85.001.7:624.21

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Otpornost na kolotraženje sustava hidroizolacija - asfaltni kolnik na mostovima

Tatjana Rukavina, Sanja Dimter, Miroslav Šimun

Sažetak

Na voznim površinama mostova pri primjeni klasičnih sustava hidroizolacije s tankim asfaltnim slojevima učestalo se pojavljaju plastične deformacije, posebice one oblika kolotraga. U okviru istraživanja provedena je analiza postojećih sustava u eksploataciji, laboratorijska ispitivanja i terenska mjerenja relevantnih svojstava pojedinih elemenata sustava, kao i sustava u cjelini, koji utječu na otpornost pojave kolotraga. Dobiveni rezultati su provjereni i potvrđeni na primjenjenom sustavu hidroizolacija – asfaltni kolnik pri izgradnji vijadukta Odra na autocesti A11.

Ključne riječi
asfaltni kolnik, betonska ploča, hidroizolacija mostova, kolotraženje, polimerom modificirani bitumen

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rukavina, T., Dimter, S., Šimun, M.: Otpornost na kolotraženje sustava hidroizolacija - asfaltni kolnik na mostovima , GRAĐEVINAR, 65 (2013) 10, pp. 879-886, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.917.2013

ILI:

Rukavina, T., Dimter, S., Šimun, M. (2013). Otpornost na kolotraženje sustava hidroizolacija - asfaltni kolnik na mostovima , GRAĐEVINAR, 65 (10), 879-886, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.917.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Rukavina Tatjana WEB
Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
DIMTER WEB
Sanja Dimter
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
IMUN Miroslav WEB
Miroslav Šimun
Institut IGH d.d.