Arhiva

UDK: UDK 624.94.001.5:624.53

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Park-Angov indeks oštećenja sudara susjednih čeličnih okvirnih konstrukcija

Sayyed Ghasem Jalali, Javad Vaseghi Amiri

Sažetak

U radu se analizira sudar dviju susjednih petokatnih okvirnih konstrukcija od kojih jedna ima tri a druga pet polja. Konstrukcije su analizirane za osam raznih pomaka tla u dva smjera (od lijeve strane prema desnoj i obratno) za 17 razmaka između građevina. Analiziraju se indeksi oštećenja Park-Ang za susjedne okvire. Rezultati pokazuju da se primjena udarnih elemenata može uglavnom smatrati konzervativnom. Smjer pomaka tla utječe na stupanj oštećenja konstrukcija u sudaru. Razmakom od 1% od visine kata eliminira se ili bitno umanjuje sila sudara.

Ključne riječi
nelinearna dinamička i statička analiza, sudar konstrukcija, Park-Angov indeks oštećenja, apsorbirana energija, sudarni elementi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jalali, S. G., Amiri, J. V.: Park-Angov indeks oštećenja sudara susjednih čeličnih okvirnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 12, pp. 1065-1077, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.921.2013

ILI:

Jalali, S. G., Amiri, J. V. (2013). Park-Angov indeks oštećenja sudara susjednih čeličnih okvirnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 65 (12), 1065-1077, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.921.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jalali WEB
Sayyed Ghasem Jalali
Tehničko Sveučilište Noshirvani
Građevinski fakultet
Babol, Iran
Vaseghi WEB
Javad Vaseghi Amiri
Tehničko Sveučilište Noshirvani
Građevinski fakultet
Babol, Iran