Arhiva

UDK: UDK 624.073.001.5:697.97

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj početne temperature na ispitivanje vlačnog naprezanja pridržanih uzoraka asfaltbetona

Dejan Hribar, Marjan Tušar, Bernhard Hofko, Ronald Blab

Sažetak

U ovom se radu prikazuju rezultati ispitivanja vlačnog naprezanja pridržanih uzoraka obavljenog na uzorcima asfaltbetona AC 8 s bitumenom 50/70, pri čemu su korištene dvije početne temperature +10 °C i +20 °C. Analiza rezultata pokazuje da je razlika između tih dviju početnih temperatura beznačajna te da su rezultati u okviru standardnih zahtjeva točnosti. S druge strane, uočena je razlika između rezultata ispitivanja dobivenih u dva laboratorija: TU Beč i ZAG Ljubljana, gdje su ispitivanja obavljena u skladu s EN 12697-46 pri početnoj temperaturi od +20 °C.

Ključne riječi
početna temperatura, niske temperature, pukotine, bitumen, asfaltni beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hribar, D., Tušar, M., Hofko, B., Blab, R.: Utjecaj početne temperature na ispitivanje vlačnog naprezanja pridržanih uzoraka asfaltbetona, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 11, pp. 987-992, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.927.2013

ILI:

Hribar, D., Tušar, M., Hofko, B., Blab, R. (2013). Utjecaj početne temperature na ispitivanje vlačnog naprezanja pridržanih uzoraka asfaltbetona, GRAĐEVINAR, 65 (11), 987-992, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.927.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Hribar WEB
Dejan Hribar
Building and Civil Engineering Institute ZRMK Ljubljana
marjan tusar WEB
Marjan Tušar
Kemijski institut Ljubljana
HOFKO WEB
Bernhard Hofko
Tehničko sveučilište u Beču
Institut za promet
Istraživački centar prometnog inženjerstva
BLAB WEB
Ronald Blab
Tehničko sveučilište u Beču
Institut za promet
Istraživački centar prometnog inženjerstva