Arhiva

UDK: UDK 625.711.1.001.5:628.517.2

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Regresijsko modeliranje onečišćenja prometnom bukom

Baskar Govindaraj, Yugananth Pachiappan

Sažetak

Buka se razlikuje od pojava koje dovode do onečišćenja zraka, vode i tla jer ne ostavlja nikakav trag koji bi poslužio kao stalni podsjetnik na neugodu koju uzrokuje. U SAD-u, Velikoj Britaniji i Bangkoku koriste se modeli kao što su FHWA, CORTN, STOP i GO. Međutim, do sada nije razvijen konačan model za indijske uvjete cestovnog prometa. U ovom se radu prikazuje novi model za predviđanje prometne buke zbog neprekinutog odvijanja cestovnog prometa po četverotračnim cestovnim prometnicama u Indiji. Ovaj model, utemeljen na regresijskoj analizi, može se djelotvorno koristiti kao podrška pri donošenju odluka o predviđanju prometne buke na indijskim cestama.

Ključne riječi
matematičko modeliranje, promet, prometna buka, emisija buke

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Govindaraj, B., Pachiappan, Y.: Regresijsko modeliranje onečišćenja prometnom bukom, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 12, pp. 1089-1096, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.949.2013

ILI:

Govindaraj, B., Pachiappan, Y. (2013). Regresijsko modeliranje onečišćenja prometnom bukom, GRAĐEVINAR, 65 (12), 1089-1096, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.949.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Baskar WEB
Baskar Govindaraj
Institut za promet i tehnologiju prometa
Zavod za građevinarstvo
Erode, TamilNadu, India
Yugananth WEB
Yugananth Pachiappan
Anna Sveučilište
Chennai, TamilNadu, India