Arhiva

UDK: 627.14:627.51.002
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Zaštita Slavonskog Broda od poplava bujičnih potoka

Veronika Petrić-Stepanović,

Sažetak

Razmatra se zaštita Brodskog Posavlja od bujičnih potoka s Dilj-gore koji su prijetili Slavonskom Brodu i Jelas-polju do gradnje Istočnoga lateralnog kanala i skretanja voda u rijeku Savu. No poplave iz 2004. i 2005. upozorile su na brojne probleme nastale u međuvremenu kada su na brdskim obroncima izgrađene kuće bez propusta na kanalima i bujičnim potocima. Od 2006. dograđuje se sustav za zaštitu od voda bujičnih vodotoka, a u članku su prikazani izvedeni i planirani radovi.

Ključne riječi
Jelas-polje, Istočni lateralni kanal, skretanje voda, poplava, bujični potok, Slavonski Brod

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Petrić-Stepanović,, V.: Zaštita Slavonskog Broda od poplava bujičnih potoka, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 8

ILI:

Petrić-Stepanović,, V. (2008). Zaštita Slavonskog Broda od poplava bujičnih potoka, GRAĐEVINAR, 60 (8)
Autori:

Veronika Petrić-Stepanović,
Brodska Posavina d.d.