Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Nove smjernice koncipiranja željezničkih kolodvora

Milena Stevanović, Ksenija Stevanovic

Sažetak

Održivi razvoj prometa i gradova, objedinjavanje vidova transporta, preporod željezničkog prometa, utjecali su na izgradnju velikog broja željezničkih kolodvora posljednjih desetljeća. Multimodalni kolodvori, unaprijeđenih koncepata i integrirani u urbanu matricu grada, postaju novi centri razvoja. U radu se iz aspekta urbanističko-arhitektonske struke analiziraju pozitivna iskustva u izgradnji značajnih željezničkih kolodvora. Rezultati provedenih analiza na primjeru željezničkog kolodvora u Beogradu, prema predloženom morfološkom konceptu, mogu poslužiti kao smjernice u definiranju važnih kolodvora u urbanim sredinama.

Ključne riječi
željeznički kolodvori, morfološki koncept, prolazni tip kolodvora, integracija s gradom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stevanović, M. ., Stevanovic, K.: Nove smjernice koncipiranja željezničkih kolodvora, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 8, pp. 739-747, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.975.2013

ILI:

Stevanović, M. ., Stevanovic, K. (2014). Nove smjernice koncipiranja željezničkih kolodvora, GRAĐEVINAR, 66 (8), 739-747, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.975.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Milena Stevanovic
Milena Stevanović
Ecole Polytechnique de Bruxelles
Service BATir Universite Libre de Bruxelles
975 autor 1 WEB
Ksenija Stevanovic
Sveučilište u Beogradu
Arhitektonski fakultet