Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva tankoslojnih asfaltbetona

Gordana Kaluđer, Filip Kaluđer, Ivica Androjić

Sažetak

U radu su prikazani rezultati laboratorijskih ispitivanja uzoraka mješavina za izradu tankoslojnih asfaltnih zastora BBTM (eng. Beton Bitumineux Tres Mince) oznake BBTM 11B PmB 45/80-65. Ispitivanjima se nastojala odrediti zavisnost varijabilnog granulometrijskog sastava asfaltne mješavine na ostvarivanje fizikalno-mehaničkih svojstava uzoraka: stabilitet, krutost, gustoća, udio šupljina te ispunjenost šupljina bitumenom. Bitumenske mješavine BBTM izrađene su sukladno normi HRN EN 13108-2. Dobiveni rezultati ispitivanja pokazuju da i minimalna odstupanja u granulometrijskom sastavu mineralne mješavine imaju značajan utjecaj na svako ispitano svojstvo asfaltne mješavine.

Ključne riječi
granulometrijski sastav, fizikalno - mehanička svojstva, tankoslojni asfaltbeton BBTM

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kaluđer, G., Kaluđer, F., Androjić, I.: Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva tankoslojnih asfaltbetona, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 2, pp. 139-145, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.978.2013

ILI:

Kaluđer, G., Kaluđer, F., Androjić, I. (2014). Utjecaj granulometrijskog sastava na svojstva tankoslojnih asfaltbetona, GRAĐEVINAR, 66 (2), 139-145, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.978.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kaluđer Gordana WEB
Gordana Kaluđer
GFK Consulting, Belišće, Hrvatska
Kaluđer Filip WEB
Filip Kaluđer
Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Belišće
Androjić Ivica WEB
Ivica Androjić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet