Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Modeliranje lebdećeg nanosa pomoću SVM-a i valića

Maedeh Sadeghpour Haji, Seyed Ahmad Mirbagheri, Amir H. Javid, Mostafa Khezri, Ghasem D. Najafpour

Sažetak

Napredak koji danas bilježimo u primjeni umjetne inteligencije za predviđanje hidroloških događaja doveo je do brojnih promjena u sferi predviđanja. Valićni model baziran na metodi potpornih vektora (WSVM) dobiven je spajanjem valićne analize i metode potpornih vektora (SVM). Za učenje i testiranje korišteni su podaci o lebdećem nanosu (SS) i dnevnom protoku (Q) izmjereni na rijeci Iowa u SAD-u. Provedene analize su pokazale da se valićni model WSVM može koristiti za aproksimaciju količine lebdećeg nanosa.

Ključne riječi
kumulativni lebdeći nanos, dnevni protok, visoke vrijednosti lebdećeg nanosa, metoda potpornih vektora (SVM), diskretna valićna analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sadeghpour Haji, M., Mirbagheri, S. A., Javid, A. H., Khezri, M., Najafpour, G. D.: Modeliranje lebdećeg nanosa pomoću SVM-a i valića, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 3, pp. 211-223, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.981.2013

ILI:

Sadeghpour Haji, M., Mirbagheri, S. A., Javid, A. H., Khezri, M., Najafpour, G. D. (2014). Modeliranje lebdećeg nanosa pomoću SVM-a i valića, GRAĐEVINAR, 66 (3), 211-223, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.981.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Maedeh Sadeghpour Haji WEB
Maedeh Sadeghpour Haji
Islamsko sveučilište Azad
Zavod za ekološko inženjerstvo, okoliš i energetiku
Seyed Ahmad Mirbagheri WEB
Seyed Ahmad Mirbagheri
Tehnološko sveučilište K.N. Toosi
Zavod za građevinarstvo i ekološko inženjerstvo
Amir H Javid WEB
Amir H. Javid
Islamsko sveučilište Azad
Odjel za znanost i straživanja
Mostafa Khezri WEB
Mostafa Khezri
Islamsko sveučilište Azad
Fakultet za okoliš i energetiku
Ghasem D Najafpour WEB
Ghasem D. Najafpour
Tehnološko sveučilište Babol Noshirvani
Istraživački centar za biotehnologiju